Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Ubezpieczenie gwarantuje Państwu zwrot kosztów wyjazdu, w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn nie możecie uczestniczyć w wyjeździe. Ubezpieczenie można wykupić na imprezy trwające więcej niż 24 godziny.

Po dokonaniu rezerwacji otrzymają Państwo na adres mailowy link, pod którym będzie można we własnym zakresie zakupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (https://sklep.signal-iduna.pl/?portal_code=www.tuitam.com.pl&ag_symbol=65322&tax_number=8661744411). Organizator nie pośredniczy w wykupieniu ubezpieczenia oraz procesie zgłaszania szkody.

Jak wykupić ubezpieczenie - instrukcja krok po kroku

Koszty dodatkowego ubezpieczenia to około 3,6% wartości wyjazdu.

Kiedy można wykupić ubezpieczenie:

Po zawarciu umowy lub wpłaceniu pierwszej należności: 

 • w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni,
 • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni

Jaki zwrot otrzymam:

100% wartości wyjazdu.

Główne powody rezygnacji:

 • nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
 • śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 • powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
 • szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
 • szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy, 
 • kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania, 
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom, 
 • wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 
 • wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży, 
 • rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 
 • wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży, 
 • otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży, 
 • otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka, 
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży, 
 • kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży,
 • zachorowanie na COVID-19 lub kwarantanna (w odpowiednim wariancie),
 • zaostrzenie choroby przewlekłej (w odpowiednim wariancie).

Ochrona nie obejmuje:

 • zdarzeń nie mających charakteru losowego,
 • zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, 
 • wypadków spowodowanych umyślnie, samookaleczenia, usiłowania albo popełnienia samobójstwa lub przestępstwa, 
 • zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
 • wypadków komunikacyjnych, jeżeli Ubezpieczony, Współuczestnik podróży bądź osoby im bliskie prowadziły pojazd lub inny środek lokomocji bez wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, 
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, aktów terroru, aktów sabotażu oraz udziału w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach; 
 • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży, wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o których Ubezpieczony, Współuczestnik podróży bądź osoby im bliskie wiedziały w momencie rezerwacji podróży, a przyczyna rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej miała związek z powyższymi wskazaniami, 
 • leczenia chorób wenerycznych, chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, epidemii i pandemii, 
 • niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, 
 • zaistnienia zdarzeń wywołanych przerwaniem ciąży, 
 • następstw chorób genetycznych i tropikalnych, 
 • następstw operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych,
 • następstw wszelkiego rodzaju szczepień 
 • odwołania czy zmiany terminu urlopu przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży lub nieudzielenia, odwołania czy zmiany terminu ich urlopu przez pracodawcę

*Osoba bliska – małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoba przysposobiona oraz jej małżonek, konkubent i konkubina, dziadkowie, teściowie, zięć i synowa.

*Współuczestnik podróży - osoby biorące udział w danej imprezie turystycznej, które są wskazane w jednej umowie zawartej z biurem podróży i zakwaterowane w tym samym pokoju.

*Zdarzenie losowe – pożar, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pioruna, huragan, trzęsienie ziemi, wybuch, zalanie, grad.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia