Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Ubezpieczenie gwarantuje Państwu zwrot kosztów wyjazdu w przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn nie możecie uczestniczyć w wyjeździe. Ubezpieczenie można wykupić na imprezy trwające więcej niż 24 godziny.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia:

 • 4% ceny imprezy - wariant podstawowy obejmujący choroby przewlekłe
 • 6% ceny imprezy - wariant podstawowy obejmujący choroby przewlekłe + COVID + kwarantanna

Kiedy można wykupić ubezpieczenie:

Po zawarciu umowy lub wpłaceniu pierwszej należności: 

 • w ciągu 7 dni, gdy podróż rozpoczyna się za co najmniej 30 dni,
 • w tym samym dniu, gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni

Jaki zwrot otrzymam:

100% wartości wyjazdu.

Główne powody rezygnacji:

 • nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 • nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
 • śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich,
 • powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubezpieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały,
 • szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
 • szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła maksymalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy, 
 • kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w ich miejscu stałego zamieszkania, 
 • kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież dokumentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszona odpowiednim władzom, 
 • wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 
 • wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozwiązania takiej umowy o pracę z winy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę w okresie trwania podróży, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub Współuczestnik podroży był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania do stawiennictwa w sądzie w okresie trwania podróży, jeśli obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży jest obowiązkowa, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży wezwania z sądu na pierwszą rozprawę rozwodową lub separacyjną, jeśli termin rozprawy wypada w okresie trwania podróży, 
 • rozpoczęcie procedury pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji, w której uczestniczą Ubezpieczony lub Współuczestnik podróży, 
 • wystąpienie u Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży reakcji alergicznej na szczepienia, które przez Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne uznane zostały za obowiązkowe lub zalecane w przypadku podróży do kraju, który jest celem ich podróży, 
 • otrzymanie pisemnej informacji z Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z wyznaczeniem terminu leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, które ma się rozpocząć w trakcie trwania podróży, 
 • otrzymanie propozycji adopcji dziecka przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, którzy biorą udział w procedurze adopcji dziecka, 
 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole wyższej lub na uczelni wyższej, którego niezaliczenie spowoduje usunięcie z listy studentów, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego przypadnie na termin trwania podróży, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży nieoczekiwanego wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej w czasie trwania podróży, 
 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej, które odbywają się w trakcie trwania podróży, 
 • kwalifikacja Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odbywającej się w czasie podróży,
 • zachorowanie na COVID-19 lub kwarantanna (w odpowiednim wariancie),
 • zaostrzenie choroby przewlekłej (w odpowiednim wariancie).

Ochrona nie obejmuje:

 • zdarzeń nie mających charakteru losowego,
 • zaburzeń psychicznych, depresji, wad wrodzonych, 
 • wypadków spowodowanych umyślnie, samookaleczenia, usiłowania albo popełnienia samobójstwa lub przestępstwa, 
 • zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, 
 • wypadków komunikacyjnych, jeżeli Ubezpieczony, Współuczestnik podróży bądź osoby im bliskie prowadziły pojazd lub inny środek lokomocji bez wymaganych uprawnień lub będąc pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających, 
 • działań wojennych, stanu wyjątkowego, stanu wojennego, aktów terroru, aktów sabotażu oraz udziału w zamieszkach, rozruchach, strajkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach; 
 • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży, wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o których Ubezpieczony, Współuczestnik podróży bądź osoby im bliskie wiedziały w momencie rezerwacji podróży, a przyczyna rezygnacji z podróży lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej miała związek z powyższymi wskazaniami, 
 • leczenia chorób wenerycznych, chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, epidemii i pandemii, 
 • niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, 
 • zaistnienia zdarzeń wywołanych przerwaniem ciąży, 
 • następstw chorób genetycznych i tropikalnych, 
 • następstw operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych,
 • następstw wszelkiego rodzaju szczepień 
 • odwołania czy zmiany terminu urlopu przez Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży lub nieudzielenia, odwołania czy zmiany terminu ich urlopu przez pracodawcę

*Osoba bliska – małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, osoba przysposobiona oraz jej małżonek, konkubent i konkubina, dziadkowie, teściowie, zięć i synowa.

*Współuczestnik podróży - osoby biorące udział w danej imprezie turystycznej, które są wskazane w jednej umowie zawartej z biurem podróży i zakwaterowane w tym samym pokoju.

*Zdarzenie losowe – pożar, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pioruna, huragan, trzęsienie ziemi, wybuch, zalanie, grad.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia